language
PRODUCTS
Methanol Methanol Dung môi methanol độ tinh khiết cao của hãng Honeywell. Với nhiều chọn lựa cho các phương pháp như dung môi rửa giải cho HPCL, dung môi tách chiết làm sạch mẫu, dung môi cho LCMS, dung môi cho phân tích nước, Pacificlab cung cấp Methanol phù hợp cho nhiều lĩnh vực. S000369 Testing laboratories Quantity: 1 cái

Methanol

  • Dung môi methanol độ tinh khiết cao của hãng Honeywell. Với nhiều chọn lựa cho các phương pháp như dung môi rửa giải cho HPCL, dung môi tách chiết làm sạch mẫu, dung môi cho LCMS, dung môi cho phân tích nước, Pacificlab cung cấp Methanol phù hợp cho nhiều lĩnh vực.
34860  
Methanol (8)
CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.9%
Synonym: Methyl alcohol
CAS Number: 67-56-1 | Molar Mass: 32.04 g/mol
34966  
Methanol
CHROMASOLV™ LC-MS
Synonym: Methyl alcohol
CAS Number: 67-56-1 | Molar Mass: 32.04 g/mol
LC230  
Methanol
B&J Brand™ LC-MS, for LC-MS and HPLC, >99.9%
Synonym: Methyl Alcohol
CAS Number: 67-56-1 | Molar Mass: 32.04 g/mol
230  
Methanol
B&J Brand™, for HPLC, GC, pesticide residue analysis, and spectrophotometry, >99.9%
Synonym: Methyl Alcohol
CAS Number: 67-56-1 | Molar Mass: 32.04 g/mol

 

Products in this same field

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second