language
PRODUCTS
Volumetry Reagents Volumetry Reagents Hydranal là thuốc thử Karl Fischer được sử dụng để xác định lượng nước trong chất phân tích bằng cách đo lượng điện (đơn vị coulombs) được tiêu thụ hoặc sinh ra trong quá trình điện phân. Trong đó, Volumetry Reagents là dòng thuốc thử dùng cho phương pháp chuẩn độ Volumetric S000393 Testing laboratories Quantity: 0 cái

Volumetry Reagents

  • Hydranal là thuốc thử Karl Fischer được sử dụng để xác định lượng nước trong chất phân tích bằng cách đo lượng điện (đơn vị coulombs) được tiêu thụ hoặc sinh ra trong quá trình điện phân. Trong đó, Volumetry Reagents là dòng thuốc thử dùng cho phương pháp chuẩn độ Volumetric
37855  
HYDRANAL™ - LipoSolver CM
Medium for volumetric one-component Karl Fischer titration in non-polar substances, fats and oils (chloroform-methanol-based)
Synonym: Methylidyne Trichloride; Trichloromethane
CAS Number: 67-66-3
37817  
HYDRANAL™ - Methanol Rapid
Medium for accelerated volumetric one-component Karl Fischer titration
Synonym: Methyl Alcohol
CAS Number: 288-32-4
36117  
Karl Fischer Reagent Solution B
Catholyte for coulometric Karl Fischer titration (methanol-based)
CAS Number: 7446-09-5, 134227-25-1, 67-56-1, 14426-21-2
36116  
Karl Fischer Reagent Solution A
for pyridine-based volumetric Karl Fischer titration (pyridine, sulfur dioxide, methanol)
CAS Number: 67-56-1
36115  
Karl Fischer Reagent
for pyridine-based volumetric one-component Karl Fischer titration
CAS Number: 7446-09-5
34827  
HYDRANAL™ - Composite 1
Titrating agent for volumetric one-component Karl Fischer titration (methanol free)
Synonym: DE Solvent; 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol; CARBITOLDE Solvent; 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol; CARBITOLDE Solvent; 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol; CARBITOLDE Solvent; 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol; CARBITOL?; Diethylene glycol ethyl ether; Ethyldiglycol; Diethylene glycol ethyl ether; Ethyldiglycol; Diethylene glycol ethyl ether; Ethyldiglycol; Diethylene glycol ethyl ether; Ethyldiglycol
CAS Number: 68007-08-9
34817  
HYDRANAL™ - Working Medium 
Medium for volumetric one-component Karl Fischer titration in aldehydes and ketones (methanol free)
Synonym: Methylidyne Trichloride; Trichloromethane
CAS Number: 107-07-3
34816  
HYDRANAL™ - Composite 5 K
Titrating agent for volumetric one-component Karl Fischer titration in aldehydes and ketones (methanol free)
Synonym: DE Solvent; 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol; CARBITOLDE Solvent; 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol; CARBITOLDE Solvent; 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol; CARBITOLDE Solvent; 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol; CARBITOL?; Diethylene glycol ethyl ether; Ethyldiglycol; Diethylene glycol ethyl ether; Ethyldiglycol; Diethylene glycol ethyl ether; Ethyldiglycol; Diethylene glycol ethyl ether; Ethyldiglycol
CAS Number: 68007-08-9
34812  
HYDRANAL™ - Solvent CM
Medium for volumetric two-component Karl Fischer titration in non-polar substances, fats and oils (chloroform-methanol-based)
CAS Number: 67-56-1
34806  
HYDRANAL™ - Composite 2
Titrating agent for volumetric one-component Karl Fischer titration (methanol free)
Synonym: DE Solvent; 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol; CARBITOL; Diethylene glycol ethyl ether; Ethyldiglycol
CAS Number: 111-90-0
34805  
HYDRANAL™ - Composite 5
Titrating agent for volumetric one-component Karl Fischer titration (methanol free)
Synonym: DE Solvent; 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol; CARBITOL; Diethylene glycol ethyl ether; Ethyldiglycol
CAS Number: 111-90-0
34800  
HYDRANAL™ - Solvent
Medium for volumetric two-component Karl Fischer titration (methanol-based)
Synonym: Methyl Alcohol
CAS Number: 7446-09-5
34738  
HYDRANAL™ - KetoSolver
Medium for volumetric one-component Karl Fischer titration in aldehydes and ketones (methanol free)
CAS Number: 107-98-2
34734  
HYDRANAL™ - CompoSolver E
Medium for volumetric one-component Karl Fischer titration (ethanol-based)
Synonym: Ethyl Alcohol
CAS Number: 7446-09-5
34730  
HYDRANAL™ - Solvent E
Medium for volumetric two-component Karl Fischer titration (ethanol-based)
Synonym: Ethyl Alcohol
CAS Number: 68007-08-9

 
 

 
 

 
 
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second